WFA服務中心提供一站式服務,專門為香港企業解決於國內發展所遇見的各種問題:

  • 協助申請資助

  • 建立當地銷售

  • 申請營業執照

  • 解決內地法律稅務

  • 解決進口關稅問題

  • 當地優惠政策

  • 協助僱用員工

  • 尋找廠房辦公室

聯絡我們

Website: www.worldfa100.com
Email: info@worldfa100.com
WeChat: wfa_hk
WhatsApp: (852) 4683-6703
Facebook: world freelancers alliance